ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Tel : (02) 590 - 3828-9
Fax : (555) 965 - 9153

Web site : http://namc.ddc.moph.go.th
E-Mail : namc2010@hotmail.com