ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ กลไกระดับเขต ในการพัฒนาระบบติดตาม และประเมินผล ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเคยูโฮม กรุงเทพมหานคร

Download
- คู่มือ 12 Component (637 kB)
- ทิศทางการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการยุติปัญหาเอดส์ (2.4 MB)
- สรุปผลและทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของการประเมิน ระบบติดตามและประเมินผล งานด้านเอดส์ระดับพื้นที่ (3.8 MB)
- เชื่อม - ยุติปัญหาเอดส์ (1.8 MB)
- การติดตามประเมินผลโดยใช้ 12 องค์ประกอบ (1.8 MB)
- การพัฒนากรมควบคุมโรคไปสู่องค์กรหลักด้านการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ (1.0 MB)