ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ “การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัครการคัดเลือกและการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา” โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ Hip Hotel Bangkok

เอกสาร

การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือกและการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา

คู่มือ แนวทางส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ในสถานศึกษา

ลงมือวันนี้ ยุติปัญหาเอดส์ ในประเทศไทยภายในปี ๒๕๗๓