ปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ

VTR ปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573


อธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข)เลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ กล่าวรายงาน


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กล่าวแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573


UN Resident Coordinator Ms. Deirdre Boyd กล่าวแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573
คำกล่าวของ UNRC Ms Deirdre Boyd


รองประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว กล่าวแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573

 

หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม ลงนามความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573


รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มอบนโยบาย และปาฐกถา เรื่อง ยุทธศาสตร์กับการยุติปัญหาเอดส์

 

ประธานฯ และผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงพลังเปิดปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 “Act Now To Ending AIDS” และถ่ายภาพร่วมกันประธานฯ ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573


Download
Roll up - Act Now.rar (28.3 MB)