- 6 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ กลไกระดับเขต ในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560
- 14 ก.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ“การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัครการคัดเลือกและการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา”
- 13 ก.ย. 60 ปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573
- 4-5 ก.ย. 60 สัมมนาการจัดทำรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศ ในการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย รอบปี ๒๕๖๐
- 25-26 ม.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวังระดับประเทศ
- 19-20 ธ.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกระดับพื้นที่ ในการบันทึกและจัดทำรายงานข้อมูล RIHIS-RRTTR ผ่านระบบ Online (ฟื้นฟู)
- 28-29 พ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรค ระดับจังหวัด (PCM:กอวจ) ปี 2560
- 25-27 ต.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ในระดับพื้นที่